Väljastatud tegevusluba 20.06.2016 1.1-3/16/119

1. Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus

1.1 Sihtasutuse EDUKOOL eesti keele A2-taseme õpe tugineb sugestiivsele ja kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, põhirõhk langeb eelkõige kõnekeelele ja suulisele eneseväljendusoskusele. Valmistutakse ka vastavaks tasemeeksamiks ning õppetöö toimub vene või inglise keele baasil. Koolituse sisu ja eesmärgid, omandatavad teadmised ja oskused vastavad Euroopa keelõpe raamdokumendi kriteeriumitele.

1.2 Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud A2-keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi A2-taseme keeleokuse kirjeldust.

2. Õppekavarühmad:

Võõrkeeled ja -kultuurid, Eesti keel võõrkeelena

Õpperühma moodustavad täiskasvanud kursusele registreerunud õppijad, valdavalt venekeelsed. Õpperühma optimaalseks suuruseks peame 8 inimest, projektipõhise koolituse juures vastavalt projektitingimustele.

3. Õpiväljundid

 • kursuse lõpetaja saab aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel ning oskab lihtsat enamlevinut sõnavara kasutades vestelda;
 • leiab iseseisvalt infot tuttavatel teemadel;
 • oskab kirjutada väga lühikesi tekste igapäevateemadel (nt lühikirjand, märkmed, taotlused, sõnumid), täita üldandmetega ankeete ning vormistada standardseid kirju ning dokumente, teades põhilisi õigekirjareegleid;
 • mõistab põhilisi grammatilisi tarindeid (pöörded, ajad, mõningad käändelised vormid.

4. Õpingute alustamise tingimused

A2-taseme õpperühmas osalemiseks me ei sea soovijale mingit keeleoskuse nõuet, ent minimaalne keeleoskus on teretulnud. Soovija läbib kohapeal lihtsa isiklike küsimustega testi ning vestleb õpetajaga.

5. Õppe kogumaht

A2-taseme koolituse kogumaht on 180 akadeemilist õppetundi, millest 120 tundi on kontaktõpet (sh 20 tundi on võimalik sooritada virtuaalses keskkonnas, nagu Facebooki, Skype või e-maili vahendusel) ning 60 tundi iseseisvat tööd, kus õppija kuulab audiomaterjali, teeb teste, kirjutab etteantud teemal.

6.Õppe SISU ja TEGEVUSED

6.1 A2-taseme teemavaldkonnad

6.2 Grammatikapädevus

 • isikulised ja küsivad ning siduvad asesõnad;
 • pöörded (olevik, lihtminevik, põgusalt ka täisminevik);
 • mõned modaalverbid;
 • põhi- ja järgarvsõna (sünniaeg, vanus, kellaaeg);
 • sidesõnad;
 • käskiv kõneviis;
 • küsisõnad ja küsimuste moodustamine;
 • omadussõnad ja nende võrdlusastmed;
 • kohakaassõnad ja kohakäänded.

6.3 Leksikapädevus

 • baassõnavara omandamine;
 • sõnavara laiendamine.

7. Õppekeskkond

7.1 Koolitused toimuvad Tallinnas Tulika 19 Flora Majas (Kristiine Kaubanduskeskuse vahetuses läheduses) A-korpuse 3.korruse avarates suurte akendega ja sundventilatsiooniga valgusküllastes ruumides, kus on tagatud õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalik õppekeskkond, sh suured valged markeritega magnettahvlid, arvutid ja suuremõõdulised üle 60″ monitorid. Uuendame tehnikat jm vahendeid vastavalt vajadusele.

7.2 Kontoriruumis on kohvinurk ning kogu kohvilaua varustus kuulub hinna sisse. Klassiruumi lauad on kergesti teisaldatavad ning mööbli paigutus lubab kasutada aktiivõppe meetodeid. Koolitusruumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Meil on olemas paljundus- ja printimistehnika ning piisava kiirusega vaba juurdepääsuga WIFI. Ruumid on hästi valgustatud, köetavad ning piisava hulga pistikupesadega.

7.3 Ühistranspordi peatused on mõne minuti kaugusel ning Kristiine ristmikku läbib pea poole pealinna hõlmav transport. Samuti on Tulika 19 Flora Maja hoovis meie õpilastele tagatud 3 tundi tasuta parkimist. Liikumispuuetega inimestele on juurdepääs tagatud nii panduse kui liftiga.

7.4 Kinnitan, et õpperuumid ja –tehnika vastavad töötervishoiu- ja tööohutusseaduses sätestatud nõuetele.

8. Õppematerjalid õppijatele

8.1 Põhilised õppematerjalid:

 • Mall Pesti, Helve Ahi, 2015. E nagu Eesti. Tallinn, Kiri-Mari Kirjastus
 • Mall Pesti, Helve Ahi, 2015. T nagu Tallinn. Tallinn.
 • Mare Kitsnik, 2012. Kirjuta mulle. Tallinn, FIE Mare Kitsnik
 • Inga Mangus, Merge Simmul, 2012. Tere!, Tere jälle! Tallinn, Puškini Instituut.
 • Silva Tomingas, 2015. Saame tuttavaks! Tallinn, TEA.

8.2 Lisamaterjalina kasutame Alterum Plus OÜ, MTÜ Alterum Koolitus ja SA Edukool koostööna valminud õppematerjale, sh audiomaterjale. Õppematerjal koosneb dialoogidest, näidistega sõnastikust ning sõnavara ja lausemalle toetavatest treeningutest, mis on kõik salvestatud. Õppijad saavad esimeses tunnis juurdepääsu audiomaterjalidele ning neile jagatakse materjalid ka paberkandjal. Tundides võtame materjalid põhjalikult läbi

 • räägime kuuldust
 • vaatame, mis on tuttav, mis mitte, arutame
 • valime nn lemmiklauseid, arutleme nende kasutamise üle
 • kasutame sõnastikku õppevihikuna, kuhu võib kirjutada oma lausenäidise
 • loeme ja arutame lävi kogu treeningukomplekti ning kasutame ka seda õppevihikuna, kuhu võib kirjutada oma lausenäidise

Kui õpperühm koosneb inimestest, kes ei oska peale emakeele mingit muud keelt ning kellel puudub igasugune keeleõppimise harjumus, alustame tähestikust ja kõige lihtsamatest sõnadest/väljenditest, reklaamidest ja siltidest.

Samuti toetavad tunnimaterjali dialoogitekstidega puzzled, sõnakaardid, dialoogi- ja treeningulausetega pead-sabad, paljude variantidega lünklaused ja rollimängud.

8.3 Juhendame õppijaid http://portaal.eki.ee/  keskkonna sõnastikke kasutamisel.

8.4 Iseseisev töö toimub osaliselt e-õppe keskkonnas, milleks on praegusel ajal https://www.keeleklikk.ee/et/welcome, http://www.ut.ee/keeleweb2, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

9.1 Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus ja/või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

9.2 Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

9.3 Hindamisel lähtume A2-testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid. Eeldame õppijalt aktiivselt osalemist ning A2-testide vähemalt 60% sooritamist iga osaoskuse lõikes.

9.4 Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi §-s 3 sätestatud nõuded.