Täienduskoolitusasutuse nimetus: Sihtasutus EDUKOOL

1. Õppekava nimetus: Itaalia keel algajatele

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Võõrkeeled ja kultuurid. Euroopa Nõukogu keeleoskustaseme süsteem. A1-A2 Levello elementare

3. Eesmärk ja õpiväljundid 

EESMÄRK. Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid itaaliakeelseid tekste. Pearõhk on kõnekeelel.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolitus lõpuks õppija

 • mõistab nii kõnes kui ka kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu;
 • kasutab lihtsaid lausemudeleid kirjeldamaks ennast ja väljendamaks oma soove;
 • oskab vastata lihtsamatele küsimustele;
 • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete
 • suudab jätkata itaalia keele õpingut.

4. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Itaalia keelt õppida soovivad isikud, kellel puuduvad varasemad oskused.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Kursuse maht: 180 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: vajalike tehniliste vahenditega varustatud klassiruumid aadressil Tulika 19 Tallinn, Flora Majas (Kristiine Kaubanduskeskuse vahetuses läheduses).

Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Õppegruppe on nii hommikusel, päevasel kui ka õhtusel ajal 2-3 korda nädalas à 2-3 ak.tundi.

ÕPPE SISU:

 • Igapäevane itaalia keel ja viisakusväljendid
 • Mina, minu perekond ja sõbrad
 • Töö ja vaba aeg
 • Elukeskkond, tee juhatamine
 • Reisimine, riigid ja keeled
 • Lihtsa kirja ja teksti koostamine, blanketi täitmine
 • Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad
 • Tegusõnade põhivormid
 • Isikulised asesõnad
 • Nimisõnade mitmus ja omamise näitamine
 • Sagedasemad eessõnad koha-, aja- ja viisimäärustes

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne töö 120 ak.tundi:

 • Dialoogid ja rollimängud
 • Kuulamis-, rääkimis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused
 • Audio- ja/või videomaterjalide kuulamine ja analüüsimine

Iseseisev töö 60 ak.tundi: dialoogide kuulamine, sõnade õppimine, harjutused, kirjatööd.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:  Vastavalt vajadusele ja saadavusele. Õppematerjalid kuluvad kursuse hinna sisse.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada vastavalt hindamiskriteeriumitele lõputest ja suuline vestlus.

Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid

Suuline vestlus

 • Õppija räägib lihtsamate lausetega läbitud teemadel
 • Õppija oskab vastata lihtsamatele küsimustele ja esitada ise küsimusi

Läbitud teemasid hõlmav kirjalik test

 • Õppija leiab igapäevasel teemal kuulamis- ja lugemistekstist üles vajalikku informatsiooni.
 • Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis.
 • Õppija suudab etteantud igapäevasel teemal koostada väga lihtsa, seostatud kirja ning täita enda kohta ankeeti.

 8. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingu lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud auditoorsete tundide arvule, ent mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

9. Koolitajate kvalifikatsioon

Itaalia filoloogi haridus või itaalia keele C1 tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 300 akadeemilist tundi.