Täienduskoolitusasutuse nimetus: Sihtasutus EDUKOOL

1. Õppekava nimetus: Saksa keel algajatele ja edsijõudnuile

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Võõrkeeled ja kultuurid. Euroopa Nõukogu keeleoskustaseme süsteem.

Koolitus toimub mitme moodulina:

 • A1-A2 – Elementare Sprachverwendug
 • B1-B2 – Selbständige Sprachverwendug
 • C1 – Kompetente Sprachverwendug

Vajadusel valmistame ette Fit 1, Fit 2, TestDaF, Zertifikat Deutsch für Jugendliche, Zertifikat Deutsch für den Beruf, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) jmeksamiteks.

3. Eesmärk ja õpiväljundid  

EESMÄRK. Koolituse lõpuks on õppija omandanud vastava taseme oskuse kõnes ja kirjas.  Õppetöös on pearõhk kõnekeelel.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolitus lõpuks õppija

 • Suhtleb vastavalt õpitud keeleoskuse tasemele ning saab keelekeskkonnas iseseisvalt hakkama;
 • Orienteerub erinevates saksa keele murretes;
 • Suudab jätkata (erialaseid)õpinguid saksa keeles;
 • Peab mitteametlikku, ametlikku ja isiklikku kirjavahetust;
 • Täidab saksa keelt vajavaid tööülesandeid;
 • Orienteerub Saksamaa ja Austria kultuuri- ja sotsiaalsfääris.

4. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Saksa keelt õppida soovivad isikud, kellel puuduvad varasemad oskused.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Kursuse maht: iga tase 160 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: vajalike tehniliste vahenditega varustatud klassiruumid aadressil Tulika 19 Tallinn, Flora Majas (Kristiine Kaubanduskeskuse vahetuses läheduses).

Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Õppegruppe on nii hommikusel, päevasel kui ka õhtusel ajal 2-3 korda nädalas à 2-3 ak.tundi.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne töö 80 ak.tundi:

 • Dialoogid ja rollimängud
 • Kuulamis-, rääkimis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused
 • Audio- ja/või videomaterjalide kuulamine ja analüüsimine

Iseseisev töö 80 ak.tundi: dialoogide kuulamine, sõnade õppimine, harjutused, kirjatööd.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:  Vastavalt vajadusele ja saadavusele. Õppematerjalid kuluvad reeglina kursuse hinna sisse või lisandub nende hind kursuse maksumusele.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada vastavalt hindamiskriteeriumitele lõputest ja suuline vestlus.

Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid

Suuline vestlus

 • Õppija räägib läbitud teemadel
 • Õppija oskab pidada vestlust, vastata küsimustele ja esitada ise küsimusi

Läbitud teemasid hõlmav kirjalik test

 • Õppija leiab kuulamis- ja lugemistekstist üles vajalikku informatsiooni.
 • Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis.
 • Õppija suudab etteantud igapäevasel teemal koostada seostatud kirja.

 8. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingu lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud auditoorsete tundide arvule, ent mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

9. Koolitajate kvalifikatsioon

Saksa filoloogi haridus või saksa keele C1 tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 300 akadeemilist tundi.