Täienduskoolitusasutuse nimetus: Sihtasutus EDUKOOL

1. Õppekava nimetus: Soome keel algajatele ja edsijõudnuile

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Võõrkeeled ja kultuurid. Euroopa Nõukogu keeleoskustaseme süsteem.

Koolitus toimub mitme moodulina:

 • A1-A2 – Peruskielitaito
 • B1-B2 – Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito
 • C1 – Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito

3. Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK. Koolituse lõpuks on õppija omandanud vastava taseme oskuse kõnes ja kirjas.  Õppetöös on pearõhk kõnekeelel.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolitus lõpuks õppija

 • Suhtleb vastavalt õpitud keeleoskuse tasemele ning saab keelekeskkonnas iseseisvalt hakkama;
 • Suudab jätkata (erialaseid)õpinguid soome keeles;
 • Peab mitteametlikku, ametlikku ja isiklikku kirjavahetust;
 • Täidab soome keelt vajavaid tööülesandeid;
 • Orienteerub Soome kultuuri- ja sotsiaalsfääris.

4. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Soome keelt õppida soovivad isikud, kellel puuduvad varasemad oskused.

Koolitus toimub vajadusel vene või eesti keele baasil.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Kursuse maht: iga tase 120 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: vajalike tehniliste vahenditega varustatud klassiruumid aadressil Tulika 19 Tallinn, Flora Majas (Kristiine Kaubanduskeskuse vahetuses läheduses).

Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Õppegruppe on nii hommikusel, päevasel kui ka õhtusel ajal 2-3 korda nädalas à 2-3 ak.tundi.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne töö 60 ak.tundi:

 • Dialoogid ja rollimängud
 • Kuulamis-, rääkimis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused
 • Audio- ja/või videomaterjalide kuulamine ja analüüsimine

Iseseisev töö 60 ak.tundi: dialoogide kuulamine, sõnade õppimine, harjutused, kirjatööd.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:  Vastavalt vajadusele ja saadavusele. Õppematerjalid kuluvad reeglina kursuse hinna sisse või lisandub nende hind kursuse maksumusele.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada vastavalt hindamiskriteeriumitele lõputest ja suuline vestlus.

Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid

Suuline vestlus

 • Õppija räägib läbitud teemadel
 • Õppija oskab pidada vestlust, vastata küsimustele ja esitada ise küsimusi

Läbitud teemasid hõlmav kirjalik test

 • Õppija leiab kuulamis- ja lugemistekstist üles vajalikku informatsiooni.
 • Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis.
 • Õppija suudab etteantud igapäevasel teemal koostada seostatud kirja.

 8. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingu lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud auditoorsete tundide arvule, ent mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

9. Koolitajate kvalifikatsioon

Soome filoloogi haridus või soome keele C1 tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 300 akadeemilist tundi.