Tegevuse kvaliteedi tagamine sihtasutuses EDUKOOL

  1. Üldsätted 

1.1 Edukool korraldab täiskasvanutele suunatud koolitust

  • A2-tasemel
  • B1-tasemel
  • B2-tasemel

1.2 Edukool korraldab ka avalikult komplekteeritavaid koolitusi.

1.3 Edukool lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

  1. Õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme kirjeldusest, Euroopa Keelemapi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heakskiidetud juhendmaterjalist. Õppekavad on Haridus- ja Teadusministeeriumile nõude esitamisel kättesaadavad.

2.2 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest.

2.3 Avalike koolituste õppekavad  on avaldatud kodulehel aadressil http://alterum.ee/et/keeltekool/oppekavad/.

  1. Koolitajate kvaliteedi tagamine

3.1 Koolitajad omavad kõrgemat haridust ja/või töökogemust õpetataval erialal.

3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

  1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

4.1 Koolitused viiakse läbi meie hea partneri Alterum Plus OÜ õpperuumides Tallinnas Flora Majas Tulika 19, või vajadusel kursuse tellija aadressil.

4.2 Kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Koolitus toimub avarates suurte akendega ja sundventilatsiooniga valgusküllastes ruumides, kus on tagatud õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalik õppekeskkond, sh suured valged markeritega magnettahvlid, arvutid ja suuremõõdulised üle 60″ monitorid. Uuendame tehnikat jm vahendeid vastavalt vajadusele.

4.3 Kõik avalikud kursused on väljas aadressil http://alterum.ee/.

4.4 Loome koolituseks õppimist toetava keskkonna ning püüame õpperühmad komplekteerida sarnaste õpivajaduste alusel.

4.5 Kõik koolitusele registreerunud saavad enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta.

  1. Tagasiside kogumine koolituse kohta

5.1 Koolituse korraldamise jooksul analüüsime saadud tagasisidet ning vajadusel kõrvaldame väljatoodud puudused.

5.2 Vajadusel saadame tagasisidelehtede koondid koolitajatele ja kokkuleppel koolituse tellijale.

  1. Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlused seadusandlusega ettenähtud korras.