Väljastatud tegevusluba 16.07.2016 1.1-3/16/131

1. Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus

1.1 Sihtasutuse EDUKOOL eesti keele B1-taseme õpe tugineb sugestiivsele ja kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, põhirõhk langeb eelkõige kõnekeelele ja suulisele eneseväljendusoskusele. Valmistame vastavaks tasemeeksamiks ning õppetöö toimub vene või inglise keele baasil.

1.2 Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B1-taseme keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“.

2. Õppekavarühmad:

Võõrkeeled ja -kultuurid, Eesti keel võõrkeelena

Õpperühma moodustavad täiskasvanud kursusele registreerunud õppijad, valdavalt venekeelsed. Õpperühma optimaalseks suuruseks peame 8 inimest, projektipõhise koolituse juures vastavalt projektitingimustele.

3. Õpiväljundid

 • kursuse lõpetaja mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel ning väljendab oma arvamust;
 • suudab ilma ettevalmistuseta alustada, jätkata, üle võtta ja lõpetada lihtsat vestlust endale tuttaval teemal;
 • edastab selgesõnaliselt loetud ja kuuldud infot;
 • kirjutab teateid ning peab lihtsamat kirjavahetust isiklikel ja tööga seotud teemadel;
 • oskab suuliselt ja kirjalikult kirjeldada lihtsa tekstina tegelikku või kujuteldavat sündmust ning oma kogemusi ja elamusi;
 • valdab tegevusala ja igapäevaeluga seotud sõnavara ning grammatika põhistruktuure.

4. Õpingute alustamise tingimused

B1-taseme õpperühmas osalemiseks eeldame A2-taseme keeleoskust. Soovija läbib kohapeal meie testi ning vestleb õpetajaga, seda ka A2-tasemeeksami edukalt läbinu. Testimise ja vestluse põhjal teatame õppijale tema B1-taseme koolitusele sobivusest või mittesobivusest (nt kui on eesti keele kõnelemisoskus B1-le väga hea, siis pakume B2-tasemele koolitust).

5. Õppe kogumaht

B1 koolituse kogumaht on 200 akadeemilist õppetundi, millest 150 tundi on kontaktõpet (sh 30 tundi on võimalik sooritada virtuaalses keskkonnas, nagu Facebooki, Skype või e-maili vahendusel) ning 60 tundi iseseisvat tööd, kus õppija kuulab audiomaterjali, teeb teste, kirjutab etteantud teemal.

6.Õppe SISU ja TEGEVUSED

 • kuulame taustamürata ja normaalkiirusega eri tüüpi tekste;
 • loeme erinevaid tekste (nt ajalehekuulutusi ning päevakajalisi artikleid ja intervjuusid) ning täidame nende põhjal ülesandeid (vastame küsimustele, jutustame sisu ümber oma sõnadega, täidame lünktekste sõnavara kohta, vajadusel tõlgime);
 • teeme suulisi kokkuvõtteid loetud või kuuldud teksti põhjal ning täidame kuuldu põhjal ülesandeid;
 • kasutame monoloogi-, dialoogi- või diskussioonivormi, väitlust, arutlust ja intervjueerimist tuttavatel teemadel ning harjutame esinemisjulgust ja oma seisukohtade kaitsmist;
 • vaatame videoid, saateid vms erialase õppematerjali kohta, täidame kuuldu ja nähtu põhjal ülesandeid, teeme märkmeid ning järgime juhendeid;
 • mängime mitmesuguseid rollimänge ning lahendame elulähedasi probleemsituatsioone, mis võivad tulevikus ette tulla tööturul või suhtlemisel töökeskkonnas;
 • õpime eristama tekstist olulist ja täiendama kuuldut, rakendame erinevaid osaoskusi kuuldu kinnistamiseks;
 • omandame ametialaste kirjade, lühiteadete, töödokumentide, volitus- ning seletuskirjade, avalduste, CV ja ajalehekuulutuste kirjutamise oskust.

6.2 Keeleteadmised

 • nimede õigekiri;
 • modaalverbid;
 • lihtminevik, täisminevik (kindel kõneviis);
 • liitsõnad ja ühendtegusõnad;
 • põhi- ja järgarvsõna;
 • käskiv kõneviis;
 • tingiv kõneviis;
 • sidesõnad;
 • kohakaassõnad;
 • nimisõnad mitmuse käänetes;
 • kohakäänded;
 • omadussõna võrdlusastmed ja käänamine;
 • olulisemad rektsioonierinevused;
 • isikulised ja küsivad ning siduvad asesõnad;
 • ma– ja da– tegevusnimi;
 • tutvumine umbisikulise tegumoega;
 • omadus- ja määrsõnade kasutamine;
 • kesksõna (-v, –tav, –nud, –tud) täiendina;
 • küsisõnad, sõnajärg küsimustes;
 • sünonüümid, antonüümid.

6.3 Leksikapädevus

 • sõnavara laiendamine;
 • ümbersõnastamise harjutamine;
 • vestlusmallid (eravestlus, ametikõne).

7. Õppekeskkond

7.1 Koolitused toimuvad Tallinnas Tulika 19 Flora Majas (Kristiine Kaubanduskeskuse vahetuses läheduses) A-korpuse 3.korruse avarates suurte akendega ja sundventilatsiooniga valgusküllastes ruumides, kus on tagatud õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalik õppekeskkond, sh suured valged markeritega magnettahvlid, arvutid ja suuremõõdulised üle 60″ monitorid. Uuendame tehnikat jm vahendeid vastavalt vajadusele.

7.2 Kontoriruumis on kohvinurk ning kogu kohvilaua varustus kuulub hinna sisse. Klassiruumi lauad on kergesti teisaldatavad ning mööbli paigutus lubab kasutada aktiivõppe meetodeid. Koolitusruumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Meil on olemas paljundus- ja printimistehnika ning piisava kiirusega vaba juurdepääsuga WIFI. Ruumid on hästi valgustatud, köetavad ning piisava hulga pistikupesadega.

7.3 Ühistranspordi peatused on mõne minuti kaugusel ning Kristiine ristmikku läbib pea poole pealinna hõlmav transport. Samuti on Tulika 19 Flora Maja hoovis meie õpilastele tagatud 3 tundi tasuta parkimist. Liikumispuuetega inimestele on juurdepääs tagatud nii panduse kui liftiga.

7.4 Kinnitan, et õpperuumid ja -tehnika vastavad töötervishoiu- ja tööohutusseaduses sätestatud nõuetele.

8. Õppematerjalid õppijatele

8.1 Põhilised õppematerjalid:

 • Mare Kitsnik, 2008. Eesti keele õppekomplekt B1, B2. Tallinn, Kirjastus ILO.
 • Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp, 2006. Naljaga pooleks. Tallinn, Iduleht OÜ.

8.2 Lisamaterjalina kasutame Alterum Plus OÜ, MTÜ Alterum Koolitus ja SA Edukool koostööna valminud õppematerjalid, sh audiomaterjalid. Õppematerjal koosneb dialoogidest, näidistega sõnastikust ning sõnavara ja lausemalle toetavatest treeningutest, mis on kõik salvestatud. Õppijad saavad esimeses tunnis juurdepääsu audiomaterjalidele ning neile jagatakse materjalid ka paberkandjal. Tundides võtame materjalid põhjalikult läbi

 • õppijad räägivad kuuldust
 • märgivad ära uusi sõnu, arutame neid
 • valime nn lemmiklauseid, arutleme nende kasutamise üle
 • kasutame sõnastikku õppevihikuna, kuhu võib kirjutada oma lausenäidise
 • loeme ja arutame lävi kogu treeningukomplekti

Samuti toetavad tunnimaterjali dialoogitekstidega puzzled, sõnakaardid, dialoogi- ja treeningulausetega pead-sabad, paljude variantidega lünklaused ja rollimängud.

8.3 Juhendame õppijaid http://portaal.eki.ee/  keskkonna sõnastike kasutamisel.

8.4 Iseseisev töö toimub osaliselt e-õppe keskkonnas, milleks on praegusel ajal http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-uelesanded-b1-tasemele, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond. Iseseisva töö üheks osaks on ka pidev õppematerjalide kuulamine.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

9.1 Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus ja/või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

9.2 Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

9.3 Õpiväljundites sõnastatud oskuste saavutatust hindame lõputestiga (http://web.meis.ee/testest/ ja/või http://www.innove.ee/). Test on sooritatud, kui õppija on saavutanud vähemalt 60% võimalikust punktisummast

9.4 Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.