Väljastatud tegevusluba 16.07.2016 1.1-3/16/131

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus

1.1 Sihtasutuse EDUKOOL eesti keele B2-taseme õpe tugineb sugestiivsele ja kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, põhirõhk langeb eelkõige kõnekeelele ja suulisele eneseväljendusoskusele. Valmistame ka vastavaks tasemeeksamiks ning õppetöö toimub vene või inglise keele baasil.

1.2 Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B2- keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B2-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B2-taseme eesti keele oskus“.

2. Õppekavarühmad:

Võõrkeeled ja -kultuurid, Eesti keel võõrkeelena

Õpperühma moodustavad täiskasvanud kursusele registreerunud õppijad, valdavalt venekeelsed. Õpperühma optimaalseks suuruseks peame 8 inimest, projektipõhise koolituse juures vastavalt projektitingimustele.

3. Õpiväljundid:

 • kursuse lõpetaja mõistab vahetus suhtluses ja meediast kuuldut/loetut nii tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
 • oskab igasuguses suhtlusolukorras väljenduda kindlalt, selgelt ja viisakalt nii ametlikus kui ka vabas vestluses, parandades end vajaduse korral;
 • peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust, annab juhtnööre ja soovitusi;
 • oskab leida infot ja teha info põhjal kirjalikke ja suusõnalisi üldistusi;
 • oskab kirjutada paljudel teemadel üksikasjalikku teksti (nt arvamuskirjutist, ettekannet), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti ning esitab poolt- ja vastuväiteid;
 • tema sõnavara on ulatuslik selleks, et jätkata erialaseid õpinguid või huviõpinguid eesti keeles.

4. Õpingute alustamise tingimused:

B2-tasemel koolituse õpperühmas osalemiseks eeldame B1-tasemel keeleoskust. Soovija läbib kohapeal meie testi ning vestleb õpetajaga, seda ka B1-taseme eksami edukalt läbinu. Testimise ja vestluse põhjal teatame õppijale tema B2-koolitusele sobivusest või mittesobivusest.

5. Õppe kogumaht

B2-taseme koolituse kogumaht on 450 akadeemilist õppetundi, millest 250 tundi on kontaktõpet (sh 80 tundi on võimalik sooritada virtuaalses keskkonnas, nagu Facebook, Skype või e-maili vahendusel) ning 200 tundi iseseisvat tööd, kus õppija kuulab audiomaterjali, teeb teste, vaatab ja kuulab rahvusringhäälingu saateid ning teeb nendest ülevaateid, kirjutab esseesid ja analüüsivaid tekste ning koostab ettekandeid etteantud teemal.

 1. Õppe SISU ja TEGEVUSED
 • õpime oma arvamusi selgelt väljendama ja põhjendama, st esinemisjulgust erinevates olukordades;
 • mängime erialaseid rollimänge ning arutame päevakajalisi probleeme;
 • kasutame diskussioonivormi, väitlust, arutlust ja intervjueerimist suhteliselt tuttavatel teemadel;
 • vaatame huvi- ja erialaseid saateid, etendusi ja/või filme ning teeme kuuldust ja nähtust kokkuvõtteid;
 • loeme erinevaid huvi- ja erialaseid tekste ning täidame nende põhjal ülesandeid;
 • loeme ka vähem tuttava sisu või abstraktse sisuga tekste ning õpime neid ümber jutustama;
 • kirjutame erialaseid seletustekste, sh instruktsioone ja ettekandeid, lihvime ametialaste kirjade, dokumentide ning muu kirjavahetuse pidamise oskust;
 • kirjutame pikemaid analüüsivaid ja essee vormis kirjatöid etteantud teemal, kusjuures teemavalik piirdub ühiskondliku huvi pakkuvate ja päevakajaliste probleemidega;
 • iga teema juurde võtame teemapõhiseid teste ning vaatame/kuulame avalik-õigusliku ringhäälingu päevakajalisi uudiseid.

6.2 Keeleteadmised:

 • tegusõnadest tulenevad vormid;
 • sihilised tegusõnad;
 • rektsioonierinevused;
 • põhi- ja järgarvsõnade erivormid;
 • tingiv kõneviisi kasutus eriolukordades;
 • side- ja kaassõnad;
 • kohakaassõnade paljusus;
 • ma-tegevusnime vormid;
 • umbisikuline tegumood ja selle laialdane kasutamine;
 • aja-, viisi- ja seisundimäärsõnad;
 • kesksõnad.
 • sõnavara laiendamine, eeskätt erialane;
 • fraseologismid;
 • vestlusmallid (eravestlus, ametikõne, ettekanded).

7. Õppekeskkond:

7.1 Koolitused toimuvad Tallinnas Tulika 19 Flora Majas (Kristiine Kaubanduskeskuse vahetuses läheduses) A-korpuse 3.korruse avarates suurte akendega ja sundventilatsiooniga valgusküllastes ruumides, kus on tagatud õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalik õppekeskkond, sh suured valged markeritega magnettahvlid, arvutid ja suuremõõdulised üle 60″ monitorid. Uuendame tehnikat jm vahendeid vastavalt vajadusele.

7.2 Kontoriruumis on kohvinurk ning kogu kohvilaua varustus kuulub hinna sisse. Klassiruumi lauad on kergesti teisaldatavad ning mööbli paigutus lubab kasutada aktiivõppe meetodeid. Koolitusruumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Meil on olemas paljundus- ja printimistehnika ning piisava kiirusega vaba juurdepääsuga WIFI. Ruumid on hästi valgustatud, köetavad ning piisava hulga pistikupesadega.

7.3 Ühistranspordi peatused on mõne minuti kaugusel ning Kristiine ristmikku läbib pea poole pealinna hõlmav transport. Samuti on Tulika 19 Flora Maja hoovis meie õpilastele tagatud 3 tundi tasuta parkimist. Liikumispuuetega inimestele on juurdepääs tagatud nii panduse kui liftiga.

7.4 Kinnitan, et õpperuumid ja –tehnika vastavad töötervishoiu- ja tööohutusseaduses sätestatud nõuetele

8. Õppematerjalid õppijatele:

8.1 Põhilised õppematerjalid:

 • Mare Kitsnik, 2008. Eesti keele õppekomplekt B1, B2. Tallinn, Kirjastus ILO.
 • Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp, 2002. Avatud uksed. Tallinn, TEA kirjastus.

8.2 Lisamaterjalina kasutame Alterum Plus OÜ, MTÜ Alterum Koolitus ja SA Edukool koostööna valminud õppematerjale, sh audiomaterjale. Õppematerjal koosneb dialoogidest, näidistega sõnastikust ning sõnavara ja lausemalle toetavatest treeningutest, mis on kõik salvestatud. Õppijad saavad esimeses tunnis juurdepääsu audiomaterjalidele ning neile jagatakse materjalid ka paberkandjal. Tundides võtame materjalid põhjalikult läbi

 • õppijad räägivad kuuldust
 • märgivad ära uusi sõnu, arutame neid
 • valime nn lemmiklauseid, arutleme nende kasutamise üle
 • kasutame sõnastikku õppevihikuna, kuhu võib kirjutada oma lausenäidise
 • loeme ja arutame läbi kogu treeningukomplekti

Samuti toetavad tunnimaterjali dialoogitekstidega puzzled, sõnakaardid, dialoogi- ja treeningulausetega pead-sabad, paljude variantidega lünklaused ja rollimängud.

8.3 Juhendame õppijaid http://portaal.eki.ee/  keskkonna sõnastikke kasutamisel.

8.4 Iseseisev töö toimub osaliselt e-õppe keskkonnas, milleks on praegusel ajal http://www.ut.ee/keeleweb2/, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond ning MISA raamatukogu. Iseseisva töö üheks osaks on ka pidev audio-õppematerjalide kuulamine ning rahvusringhäälingu tele- ja raadiosaated.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

9.1 Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus ja/või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

9.2 Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

9.3 Hindamisel lähtume B2-testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid. Eeldame õppijalt aktiivselt osalemist ning B2-testide vähemalt 60% sooritamist iga osaoskuse lõikes.

9.4 Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.