HANKETEADE

Käesolev hankedokument on koostatud vastavalt Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse INNOVE otsusele nr 4-3/686.

Sihtasutus EDUKOOL (registrikood 90000736, Tartu mnt 18/56, Tallinn, tel 56280538, info@edukool.ee) kuulutab välja hanke “Koolitusteenuse osutamine” projekti ” Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabiliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe” raames ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.
Rahastamisallikad:
Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” projekt nr 1.3.0102.10-0243 „Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabeliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe”.

Projekt viiakse läbi Sillamäel ja selle töö algab 7.juunil 2010 ning kestab 20. novembrini 2012.

Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.

Pakkujal peab olema kogemusi vanglast vabanenute, karistuse kandjate, narkosõltlaste, puuetega või hoolduskoormusega inimeste ja töötute koolitamise korraldusega.

Hanke lühikirjeldus
• Tisleri väljaõpe. Üks koolitus kestab 40 õppetundi, kokku on kuni 13 rühma, igas rühmas kuni 15 inimest.

Pakkumuse vormistamise keel on eesti keel.

Pakkumuse esitamine:
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus hiljemalt 05.11.2010.a. kell 15:00:
– Ümbrikul peab olema näidatud: hanke nimetus, pakkuja andmed, ennetähtajalise avamise hoiatus.
– Postiaadress:Tulika 19, 3 korrus, Tallinn, 10613 või Kesk 27, kab 113, Sillamäe, 40232.

Hindamiskriteeriumid
Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi. Hankija tunnistab edukaks madalaima hinnaga pakkumuse.

Kõikide pakkumuste tagasilükkamine
Hankija jätab endale õiguse lükata kõik pakkumused tagasi, juhul kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Hankemenetluse läbiviimise eest vastutav ametiisik:

Marina Šatunova
SA EDUKOOL
juhatuse liige