Hanke tulemus

„Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabiliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe”

Sihtasutus EDUKOOL (registrikood 90000736, Tartu mnt 18/56, Tallinn, tel 56280538, info@edukool.ee) teatab, et edukateks pakkumusteks on osutunud järgmised:

Jrk Teenus Õppetunde iga rühma kohta Edukad pakkujad
1 Eesti keele koolitus 80 Alterum Plus OÜ, registrikood 11189785
2 Arvutikursus 40 Kultuuri, Integratsiooni ja Sotsiaalse
Kohandamise Keskus Integratio MTÜ, registrikood 80122763
3 Raamatupidaja abi kursus 60 Kultuuri, Integratsiooni ja Sotsiaalse
Kohandamise Keskus Integratio MTÜ, registrikood 80122763

Pakkujad vastasid igati hanketingimustele ning olid nõus osutama teenused hankelepingu tingimustel.

Hankemenetluse läbiviimise eest vastutav ametiisik:

Marina Šatunova

SA EDUKOOL

juhatuse liige

HANKETEADE

Käesolev hankedokument on koostatud vastavalt Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus INNOVE otsusele nr 4-3/686.

Sihtasutus EDUKOOL (registrikood 90000736, Tartu mnt 18/56, Tallinn, tel 56280538, info@edukool.ee) kuulutab välja hanke “Koolitusteenuse osutamine” projekti ” Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabiliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe” raames ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.

Rahastamisallikad:
Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” projekt nr 1.3.0102.10-0243 „Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabeliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe”.

Projekti viiakse läbi Sillamäel ja selle töö algab 7.juunist 2010 ning kestab 20. novembrini 2012.
Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.
Hanke lühikirjeldus
– Eesti keele koolitus. Üks koolitus kestab 80 õppetundi
– Arvutikursus. Üks koolitus kestab 40 õppetundi
– Raamatupidaja abi kursus. Üks koolitus kestab 60 õppetundi

Pakkumuse vormistamise keel on eesti keel.

Pakkumuse esitamine:
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus hiljemalt 04.06.2010.a. kell 14:00:
– Ümbrikul peab olema näidatud: hanke nimetus, pakkuja andmed, ennetähtajalise avamise hoiatus.
– Postiaadress:Tulika 19, 3 korr., Tallinn, 10613 või Kesk 27, kab113, Sillamäe, 40232.

Hindamiskriteeriumid
Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi. Hankija tunnistab edukaks madalaima hinnaga pakkumuse.

Kõikide pakkumuste tagasilükkamine
Hankija jätab endale õiguse lükata kõik pakkumused tagasi, juhul kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Hankemenetluse läbiviimise eest vastutav ametiisik:

Marina Šatunova
SA EDUKOOL
juhatuse liige

Projekt Sillamäel

Круг социальных услуг расширился

На бесплатные курсы помощника бухгалтера, по эстонскому языку, по работе с персональным компьютером (прошедшим курсы будут выданы соответствующие свидетельства), на получение психологической консультации, помощи опорного лица (эти услуги тоже бесплатные) теперь могут рассчитывать выпускники детдома, родители детей-инвалидов, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, люди с ограниченными возможностями.
Все это предлагается обозначенным целевым группам жителей Силламяэ местным отделом социального попечительства в рамках проекта «Социальная реабилитация людей, входящих в группу риска, путем приобретения ими рабочих и профессиональных навыков и обучения языку», поддерживаемого европейскими средствами (общая стоимость проекта около 3 млн. крон). Данный проект будет длиться до 30 ноября 2012 года.
До 2007 года, в том числе и в Силламяэ, действовал проект по реабилитации бывших заключенных, финансируемый Министерством социальных дел Эстонии, в рамках которого проводились различные обучения, например, столярные курсы. После финансирование проекта прекратилось, и он был закрыт. Однако недавно благодаря еврофондам появилась возможность не только запустить подобный проект, но и привлечь к нему и другие целевые группы горожан.
Для того, чтобы пройти курсы, получить консультацию психолога или помощь опорного лица, нужно обратиться в городской отдел социального попечительства, к его заведующей Татьяне Федоренковой (тел. 39 25 706) или к старшему инспектору Татьяне Большаковой (тел. 39 25 742).

Наталья КОЛОБОВА
Инфопресс №16

HANKE TULEMUSED

HANKE TULEMUS
„Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabiliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe”

Sihtasutus EDUKOOL (registrikood 90000736, Tartu mnt 18/56, Tallinn, tel 56280538, info@edukool.ee) teatab, et edukateks pakkumusteks on osutunud järgmised:

• Projektijuht – Tatjana Bolšakova;
• Projekti rühmatöö koordinaator – Tatjana Bajeva;
• Tugiisik – Tatjana Fedorenkova;
• IT-spetsialisti teenused – OÜ Lanium, registrikood 11391860. Teenuse maksumus 44350 krooni.

Pakkujad vastasid igati hanketingimustele ning olid nõus tegema käsunduslepinguga tööd pakutavatel tingimustel.

Hankemenetluse läbiviimise eest vastutav ametiisik:

Marina Šatunova
SA EDUKOOL
juhatuse liige

UUS PROJEKT SILLAMÄEL KÄIVITUB APRILLIS

HANKETEADE
Käesolev hankedokument on koostatud vastavalt Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus INNOVE otusele nr 4-3/686 p 14.2.

Sihtasutus EDUKOOL (registrikood 90000736, Tartu mnt 18/56, Tallinn, tel 56280538, info@edukool.ee) teatab, et soovib sõlmida käsunduslepingu
„Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabiliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe” projekti raames:
• Projektijuht – tööülesanneteks on projekti juhtimine, tegevuste koordineerimine, projektist kokkuvõtete tegemine, analüüs, vahe-ja lõpparuannete koostamine, koolitustöö korraldamine, koolituste ajakava koostamine, õpetajatele ja koolitatavatele info vahendamine;
• Projekti rühmatöö koordinaator – tööülesanneteks on sihtgrupi kaardistamine ja komplekteerimine ning õpperühmade ja koolitusprotsessi teenindamine, osalejate seire ja osavõtugraafikud;
• Tugiisik – töö sihtgrupigpi kuuluvate ja nende lähivõrgustikuga, nende abistamine ja suunamine igapäevaelus
ning hankelepingu IT-spetsialisti teenusele, kelle ülesandeks on kodulehekülje ja selle uuenduste administreerimine, koolituse tehniline varustuse korraldamine, riist- ja tarkvara haldamine, teavitustoimingud, koolitusrühmade monitooring.

Projekti viiakse läbi Sillamäel ja selle töö algab 5.aprillist 2010 ning kestab 20. novembrini 2012.

Hangete eeldatav maksumus ühe projektitöö kalendrikuu lõikes, bruto:
• Projektijuht – 1200 krooni
• Projekti rühmatöö koordinaator – 1585 krooni
• Tugiisik – 4745 krooni
IT-spetsialisti teenuse maksumus 1386 krooni kuus, kokku projekti jooksul 44352 krooni.

Avalduste ja pakkumuste esitamise tähtpäev on 1. aprill 2010 kell 10.00

Vastuste esitamise tähtpäev 5. aprill 2010.

Hankemenetluse läbiviimise eest vastutav ametiisik:

Marina Šatunova
SA EDUKOOL
juhatuse liige